top of page
  • 維新應用科技

WHO : 空氣品質關係到健康的人生

世界衛生組織(WHO)加強了空氣品質準則,並表示空氣污染現在是對人類健康最大的環境威脅之一,造成每年有700萬人早逝


Bình luận


Bình luận đã bị tắt.
bottom of page